Všeobecné obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Provozovatel:

Bedřiška Žufanová

Švestková 1405, Starý Plzenec

IČO: 03407519

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Přidělený úřad Magistrát města Plzně

(dále také jen „Provozovatel“).

 

  1. Vymezení pojmů

Provozovatel je obchodní společností, která se zabývá zejména osobnostním rozvojem, lektorskou činností, koučinkem, tancem, terapií a prodejem svých produktů. bedriskazufanova.cz

Provozovatel dále jako podporu uvedeného webu a svých online produktů vede pro své uživatele facebookové skupiny.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele či člen facebookových skupin Provozovatele, který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.

Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit prostřednictvím webu.  Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.

Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím telefonického nebo online hovoru či osobně. Konzultaci je možné objednat telefonicky, emailem, po messengeru. Konzultace je obvykle v trvání dvou hodin. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

  1. Uzavření kupní smlouvy

V případě zájmu uživatele o online produkty a konzultace Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím proforma faktury. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů či je mu poskytnuta konzultace v předem sjednaném termínu.

Po úhradě kupní ceny vystaví Provozovatel uživateli fakturu se zákonnými náležitostmi na sjednané produkty či konzultace.

Provozovatel rezervuje uživateli termín konzultace, který je uživatel oprávněn zrušit až do doby 1 hodiny před sjednaným termínem konzultace. 

Provozovatel si vyhrazuje, že online produkty  jsou vždy placeny předem. Tyto online produkty jsou vždy spuštěny v předem stanovený termín pro skupinu uživatelů. V případě, rozhodne-li se uživatel odstoupit od smlouvy během prvních pěti dnů uvedených programů po jejich spuštění, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o odstoupení uživatele. Promešká-li uživatel uvedenou lhůtu k odstoupení a nebude-li se chtít online programů nadále účastnit, propadá uhrazená cena ve prospěch Provozovatele.

 

  1. Facebookové skupiny

Provozovatel jako podporu pro své weby založil a administruje facebookové skupiny které jsou bezplatné. K placeným programům jsou uzavřené fb skupiny zpoplatněny v rámci zakoupených produktů. Provozovatel v rámci jednotlivých facebookových skupin stanoví pravidla chování ve skupinách, s tím, že si vyhrazuje problematické uživatele ze skupin bez náhrady vyloučit (jedná se například o případy haterů, nepovolených obchodních prezentací, osoby, které narušují spolupráci ve skupinách apod.), a to bez ohledu na to, že uživatel uhradil cenu online produktu, s nímž je členství ve skupině obvykle spojeno.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k webu a jeho jednotlivým součástech, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla či databáze Provozovatele bez jeho souhlasu či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům a databázi se zakazuje. Týká se to zejména nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s webem, jeho součástmi.

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za výsledky a dalších aktivity uživatelů. Provozovatele při své činnosti vychází z obecně platných principů a za implementaci poskytnutých informací a výsledky takovéto činnosti je odpovědný výlučně uživatel.

Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.6.2022.